EU:s nya tillgänglighetsdirektiv

Världen har blivit alltmer digital under de senaste decennierna och det är en utveckling som troligtvis kommer att accelerera ännu mer, snarare än att avstanna. Detta medför givetvis både risker och möjligheter.

It-teknologi har definitivt potential att hjälpa personer med olika typer av funktionsnedsättningar till en betydligt mer lätthanterlig och inkluderande vardag, men den kan också i värsta fall exkludera denna grupp av människor från många aspekter av vårt moderna samhälle. Detta gäller också de som inte är insatta och initierade i den nya teknologin, exempelvis äldre människor.  Det finns därför risk att vi får en typ av digitalt utanförskap.

Om du har någon form av kognitiv nedsättning eller handikapp som berör hörsel och syn riskerar du att även online möta trösklar, på samma sätt som du gör i en byggnad som inte är handikappanpassad på rätt sätt.

Frågan om tillgänglighet på nätet är alltså otroligt viktig och sedan den 2 december 2016  har EU infört direktiv på att alla länder inom unionen ska ha lagar som skapar en ökad digital tillgänglighet. Detta innebär att nätet ska vara tillgängligt för alla, oavsett om du har någon typ av funktionsnedsättning eller inte.

I Sverige har detta tagit form genom lagen av tillgänglighet till digital offentlig service, som började gälla den 1 januari 2019, och nya sajter berörs av direktivet från den 23 september 2019. Äldre webbplatser ska vara anpassade till 23 september 2020. 

Vem omfattas av de nya lagarna?

Landsting, myndigheter, kommuner och andra samhällsviktiga aktörer som på något sätt klassificeras som ett offentligrättsligt organ. Det handlar alltså om upphandlande myndigheter, såväl som privata aktörer som utför den här typen av tjänster med offentlig finansiering. Detta innefattar exempelvis vårdföretag och privata skolor.

Vilka är kraven?

De aktörer som lagen omfattar ska:

  1. Utforma sina dokument, appar, och webbplatser så att de är hanterbara och begripliga för alla. Detta gäller också information som sprids på sociala medier. När det gäller digital service anses man uppfylla dessa krav om man följer den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549. Denna innebär bland annat att appar och webbplatser minst ska uppnå nivå AA i den senaste versionen av WCAG. Det finns några undantag från detta, och exakt vilka dessa är regleras av den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  2. Ge möjlighet till att både påpeka brister kring ovanstående och begära att dessa åtgärdas. Man ska också kunna begära ut den information som undantagits punkt 1.
  3. Det är även obligatoriskt att regelbundet publicera en redogörelse som redovisar att direktiven följs. Den ska innehålla länkar till både den instans som har ansvar för tillsynen, såväl som till ovanstående kommentarsfunktion.

Vill du veta mer?

Det finns en hel del resurser på nätet om du vill veta mer om detta område, bland annat denna lite kortare video på ca 30 minuter.( https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/pa-30-minuter/)

There was a problem loading the media.


Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss